С 01.02.2012 в Болгарию въезжаем с Шенгенско визой !

Решение, опубликованное в Государственной газете:Решение № 48 от 27 януари 2012 г. за прилагане на безвизов режим към притежателите на валидни единни (шенгенски) визи, валидни визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от държавите членки, които изцяло прилагат достиженията на правото от Шенген, както и от Швейцария и ЛихтенщайнРЕШЕНИЕ № 48 ОТ 27 ЯНУАРИ 2012 г.за прилагане на безвизов режим към притежателите на валидни единни (шенгенски) визи, валидни визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от държавите членки, които изцяло прилагат достиженията на правото от Шенген, както и от Швейцария и ЛихтенщайнНа основание чл. 8, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България и чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.,МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТРЕШИ:1. До датата на пълното присъединяване на Република България към Шенгенското пространство Република България декларира, че ще признава едностранно, като равностойни на нейните национални визи, за целите на краткосрочно пребиваване за не повече от 3 месеца в рамките на всеки 6-месечен период считано от датата на първото влизане следните документи, издавани от държавите членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, както и от Швейцария и Лихтенщайн:а) „единна виза“, посочена в член 2, т. 3 от Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс);б) „виза за дългосрочно пребиваване“, посочена в член 18 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген;в) „разрешение за пребиваване“, включено в списъка по чл. 34, буква „а“ и съгласно член 2, т. 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници).2. Влизането и краткосрочното пребиваване с документите по т. 1 се ограничава до срока на разрешения в тях престой в рамките на тяхната валидност и определен брой влизания, но не повече от 3 месеца в рамките на всеки 6-месечен период.3. Ръководителят на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел да уведоми Европейската комисия чрез нотификация за решението.4. Решението по т. 1 влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.Министър-председател: Бойко БорисовГлавен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков976

Комментарии 2

  • Здравствуйте! А нельзя ли статью «С 01.02.2012 в Болгарию вьезжаем с Шенгенской визой!» напечатать на русском языке?

  • замечательная новость. Летом обязательно воспользуюсь предоставленной возможностью посетить Болгарию на авто по шенгенской визе. Но вот вопрос:знают лив Румынии, что с шенгеном россиян надо пропускать? На какой закон или параграф инструкции ссылаться на границе?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *