Закон, регламентирующий подачу ГФО Торговыми представительствами

В связи с тем, что многие задают вопрос — зачем нужно подавать годовой финансовый отчет торговым представительствам, публикуем письмо от Дирекции  НАП  Торгово-промышленной палате :

Задължение за съставяне на годишен финансов отчет

С промените в Закона за счетоводството (ЗСч), в сила от 1 януари 2007 г. се допълни определението за предприятие, регламентирано в чл.1, ал.2 от същия. Предвид това в обхвата на предприятията, по смисъла на счетоводното законодателство са включени и търговските представителства. Съгласно чл. 23, ал.1 от ЗСч предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период в хиляди левове, като в конкретния случай представителствата имат право да изберат счетоводната база (национални или международни счетоводни стандарти) за тяхното изготвяне и представяне.

Следва да се има предвид, че търговските представителства попадат и в обхвата на определенията за „място на стопанска дейност», по §1, т.5 от Допълнителните разпоредби на ДОПК и „постоянен обект», по §1, т.10 от Допълнителната разпоредба на Закона за данък върху добавената стойност. По силата на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКГЮ) търговските представителства, когато са в качеството си на работодатели са данъчно задължени лица по отношение на данъка върху социалните разходи (чл. 2, ал.1, т.5 от ЗКПО).

Съобразно гореизложеното и независимо, че с оглед на своя статут, регламентиран в чл.24 от Закона за насърчаване на инвестициите, търговското представителство не е юридическо лице и не може да осъществява стопанска дейност, то следва да води счетоводство за целите на своята дейност, извършвана на територията на страната, както и с оглед на сделките, които чуждестранното лице сключва с местни лица за нуждите на регистрираното от него търговско представителство.

Съответната приложима форма на годишния финансов отчет на търговското представителство зависи от упражнения конкретен индивидуален избор на търговското представителство по отношение приложимата счетоводна база. При условие, че търговското представителство избере да прилага Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, то може да избира и конкретна форма на отчета за приходите и разходите съгласно СС 1 „Представяне на финансови отчети». По отношение на счетоводният баланс формата е само тази, определена в посочения стандарт.

Публикуване на годишните финансови отчети и подаване на годишен отчет за дейността

Тъй като търговските представителства са извън обхвата на лицата, посочени в чл.40, ал.1, т.1 и 2 от ЗСч, то същите следва да публикуват годишния финансов отчет по реда на чл.40, ал.1, т.З от същия, а именно — чрез икономическо издание или Интернет. Срокът на публикуването е законово определен в чл.40, ал.1 от същия и е до 30 юни на следващата година.

Обръщаме Ви внимание, че съгласно разпоредбата на чл.92, ал.З от ЗКПО, в сила от 1.01.2010 г., към годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. Тази разпоредба се прилага обвързано с разпоредбата на чл.92, ал.4 от същия закон. Предвид на това годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които едновременно са изпълнили следните условия:

  1. не са извършвали дейност през годината;
  2. не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното законодателство.

Предвид гореизложеното и при условие, че търговското представителство в определени случаи може да е данъчно задължено лице за данъка върху социалните разходи, предвидени в част четвърта на ЗКПО, то тогава същото следва да подава годишен отчет за дейността само ако е извършвало посочените разходи. Предходното изключва хипотезата, при която чуждестранното юридическо лице, което се представлява от търговско представителство, извършва стопанска дейност чрез място на стопанска дейност. В тези случаи данъчно задълженото лице е съответното чуждестранно юридическо лице, за което е налице изискване за прилагане на общия ред на ЗКПО по отношение декларирането на корпоративния данък.

Следва да имате предвид, че годишният отчет за дейността е отчетът по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката, съгласно §1, т.56 от ДР на ЗКПО. Същият се подава едновременно с годишната данъчна декларация, като редът, начинът и сроковете за предоставяне на годишните отчети за дейността са детайлизирани в Заповед № ЗЦУ-1327 от 19.12.2009 г. и № РД-07-485 от 19.12.2009 г. за утвърждаване на образци на формуляри, издадена от председателя на Националния статистически институт (НСИ) и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП). В тази връзка подаването на годишния отчет за дейността може да се извърши по един от следните начини:

— по електронен път — чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система «Бизнес статистика» на НСИ, като в съответствие с нормативната уредба лицата задължително ползват универсален електронен подпис. В тези случай данъчно задължените лица не подават годишен отчет за дейността пред НАП, тъй като е налице електронна връзка между посочените административни структури.

— чрез формуляр на хартиен носител — подават се едновременно с годишната данъчна декларация на хартиен носител в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция.

За лицата, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация, но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си, съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета единствено в информационната система на НСИ или в съответното Териториално статистическо бюро на хартия

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *